Baja Strap Stationary Bar Stool

Baja

Baja Strap Stationary Bar Stool
SKU
230481
  • Aluminum
  • 44"
  • 23"
  • 29"
  • 29"
  • 37.5"